Servicii

ACTE SI PROCEDURI NOTARIALE
        Autentificarea actelor

La autentificarea unui act, notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor.Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica.

Cand notarul public are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale vreuneia dintre parti, procedeaza la autentificare numai daca un medic specialist atesta in scris ca partea poate sa-si exprime in mod valabil consimtamantul in momentul incheierii actului.
Pentru a lua consimtamantul partilor, dupa citirea actului, notarul public le va intreba daca au inteles continutul acestuia si daca cele cuprinse in act exprima vointa lor.
Declaratia de vointa a surdului, mutului sau surdomutului, stiutori de carte, se va da in scris in fata notarului public, prin inscrierea de catre parte, inaintea semnaturii, a mentiunii “consimt la prezentul act, pe care l-am citit”.
Daca surdul, mutul sau surdomutul se gasesc din orice motiv in imposibilitate de a scrie, declaratia de vointa se va lua prin interpret.
Pentru a lua consimtamantul unui nevazator, notarul public va intreba daca a auzit bine cand i s-a citit inscrisul si daca cele auzite reprezinta vointa sa, consemnand acestea in incheierea de autentificare.
In cazul acelora care din pricina infirmitatii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna, notarul public, indeplinind actul, va face mentiune despre aceasta imprejurare in incheierea pe care o intocmeste, mentiunea astfel facuta tinand loc de semnatura.
Fiecare parte poate solicita cel putin un exemplar original al inscrisului autentic.
Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public.

– In domeniul contractual 
– Procuri (imputerniciri)  
– Declaratii 
– In domeniul succesoral 
– Legalizarea semnaturilor si a sigiliilor 
– Dare de data certa inscrisurilor 
– Certificarea unor fapte
– Legalizarea copiilor dupa inscrisuri
– Efectuarea si legalizarea traducerilor 
– Primirea in depozit 
– Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale 
– Reconstituirea actelor originale 

In domeniul contractual biroul notarial redacteaza si autentifica:

 • antecontract de vanzare-cumparare
 • act de mecenat
 • acte constitutive societati comerciale
 • acte constitutive asociatii/fundatii
 • contract de administrare
 • contract de agentie comerciala
 • contract de amanet
 • contract de antepriza
 • contract de arendare
 • contract de asistenta juridica
 • contract de asociatiune in participatiune
 • contract de barter
 • contract de comision
 • contract de comodat-autovehicule
 • contract de comodat-bunuri imobile
 • contract de comodat alte bunuri mobile
 • contract de concesiune
 • contract de confidentialitate
 • contract de consignatie
 • contract de consultanta
 • contract de consultanta-protectia proprietatii industriale
 • contract de depozit
 • contract de depozit si sechestru
 • contract de distributie exclusiva
 • contract de donatie bunuri mobile si imobile
 • contract de editare
 • contract de fidejusiune
 • contract de franciza
 • contract de gaj comercial
 • contract de garantie materiala
 • contract de imprumut de consumatie
 • contract de imprumut garantat cu ipoteca
 • contract de imprumut -intre persoane- fizice garantat cu amanet
 • contract de inchiriere
 • contract de intretinere, inclusiv cu rezervare drept de uzufruct, sau drept de habitatie viagera
 • contract de ipoteca
 • contract de leasing mobiliar / imobiliar
 • contract de locatie de gestiune
 • contract de locatiune-autovehicule
 • contract de locatiune-bunuri mobile /imobile
 • contract de management
 • contract de mandat civil
 • contract de mandat comercial
 • contract de novatiune
 • conventie de partaj bunuri mobile/imobile
 • conventie de impartire bunuri comune ale sotilor (dupa divort)
 • contract de prestari de servicii
 • contract de renta viagera
 • contract de schimb-imobiliar
 • contract de schimb-mobiliar
 • contract de societate civila
 • contract de sponsorizare
 • contract de transport
 • contract de tranzactie
 • contract de vanzare-cumparare-bunuri imobile, inclusiv cu rezervare drept de uzufruct, sau drept de habitatie viagera
 • contract de vanzare-cumparare-bunuri imobile cu garantie ipotecara
 • contract de vanzare-cumparare imobiliara cu procurator de fonduri;
 • contract de voluntariat
 • contract de web-hosting
 • contract de know-how
 • alte contracte civile si comerciale

Procuri (imputerniciri)

 • generale (de reprezentare cu titlu gratuit sau oneros);
 • speciale;
 • de reprezentare in cadrul succesiunii (inclusiv partaj voluntar);
 • speciale privind unele acte de dispozitie (vanzarea/ cumpararea de imobile, semnarea unei ipoteci s.a.), contractarea unui credit,etc.;
 • de administrare bunuri mobile/imobile;
 • de administrare /lichidare societati comerciale, asociatii fundatii;
 • judiciare generale si speciale (pentru reprezentarea la instantele judecatoresti de orice grad de jurisdictie);
 • pentru indeplinirea altor acte si operatiuni.

Declaratii de notorietate

 • in legatura cu cetatenia
 • privind acordul cerut de lege unor persoane fizice
 • cu privire la adoptie
 • acceptare/renuntare la succesiune
 • in materie de drept comercial
 • alte declaratii uzuale in activitatea notariala

In domeniul succesoral: Deschiderea succesiunii – cateva consideratii

Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile.

Cererea de deschidere a procedurii succesorale va cuprinde datele de stare civila ale defunctului, numele, prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu mentionarea valorii acestora, precum si a pasivului succesoral.
Procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;
In cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre birourile notariale din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;
In cazul decesului unei persoane care nu a avut ultimul domiciliu in tara, procedura succesorala se poate indeplini de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut bunurile cele mai importante ca valoare.
Notarul public, personal sau printr-un delegat la cererea celor interesati sau in cazurile prevazute de lege va face inventarierea bunurilor succesorale.
Inventarierea notariala se va putea face numai cu acordul persoanei in posesia careia se afla bunurile defunctului
Daca exista pericol de instrainare, pierdere, inlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul public va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode.
Dupa ce constata ca este legal sesizat, notarul public inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au vocatie la mostenire.
Daca printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal,in lipsa de mostenitori rezervatari, se citeaza numai legatarul;
Daca testamentul este olograf sau mistic, se citeaza si mostenitorii legali. In ambele cazuri se va cita si executorul testamentar, daca a fost desemnat prin testament.
In cazul mostenitorului incapabil, se citeaza reprezentantul sau legal si autoritatea tutelara.
In cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor, intinderea drepturilor acestora, precum si compunerea masei succesorale.
Pe baza de declaratie sau probe administrate in cauza se va stabili daca succesorii au acceptat succesiunea in termenul legal.
Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau orice alte mijloace de proba admise de lege.
In succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii si ale sotului supravietuitor, cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.
In succesiunea in care exista bunuri, s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare, notarul public intocmeste incheierea finala a procedurii succesorale.
Incheierea procedurii succesorale se poate face si inainte de expirarea termenului de acceptare a succesiunii, daca este neindoielnic ca nu mai sunt si alte persoane indreptatite la succesiune.
In termen de 20 de zile, de la data incheierii finale se redacteaza certificatul de mostenitor sau de legatar, care va cuprinde constatarile din aceasta incheiere referitoare la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.
Certificat de calitate de mostenitor se poate emite in cazul in care nu s-a facut dovada existentei unor bunuri in patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesita operatiuni de durata si mostenitorii solicita sa li se stabileasca numai calitatea de mostenitori.
Certificatul de mostenitor suplimentar se poate elibera. cu acordul tuturor mostenitorilor, dupa reluarea la cerere a procedurii succesorale, in vederea completarii incheierii finale cu bunurile omise din masa succesorala.
Cei care se considera vatamati in drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Pana la anularea sa prin hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte.
Daca succesiunea legala ori testamentara a fost finalizata prin intocmirea de catre notarul public a incheierii finale dupa expirarea unui termen de 2 ani de la decesul autorului lor, mostenitorii datoreaza impozit de 1 % calculat la valoarea masei succesorale.

Legalizarea semnaturilor si a sigiliilor

Notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pe inscrisurile pentru care legea nu cere forma autentica ca o conditie de valabilitate a actului.
Pentru legalizarea semnaturii, partile vor prezenta exemplarele inscrisului nesemnate.
Notarul public va identifica partile, se va convinge ca acestea cunosc continutul inscrisului, dupa care le va cere sa subscrie in fata sa toate exemplarele inscrisului.
La cererea partii, notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se va prezenta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public.
Pentru legalizarea sigiliului , partea il va prezenta notarului public care, dupa verificare, va intocmi incheierea de legalizare.
Deosebirea dintre legalizarea unei semnaturi si autentificarea unui act desi in aparenta procedura ar fi relativ asemanatoare – este aceea ca prin autentificare, actul are forta probanta superioara poate constitui titlu executoriu si implica responsabilitatea notarului instrumnentator, care in prealabil se asigura ca nu incalca legile care intereaseaza ordinea publica si bunele moravuri, spre deosebire de legalizarea semnaturii pentru care, in principiu, responsabilitatea revine partilor si nu constituie titlu executoriu.

Dare de data certa inscrisurilor


Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte.
In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru dare de data certa, prin urmatoarele mentiuni:
– data (anul, luna, ziua), iar la cererea partii, si ora;
– starea in care se afla inscrisul.

Certificarea unor fapte

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:
– faptul ca o persoana se afla in viata;
– faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
– faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
– faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.
In incheiere se va mentiona si ora constatarii, precum si fapta care se certifica.
Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale, printr-o incheiere in care se vor mentiona data si locul adunarii, faptul semnarii procesului-verbal sau a hotararii de catre presedintele adunarii generale sau de catre toti participantii.
Deasemenea poate stabili identitatea participantilor la cererea presedintelui sau a unei parti dintre participantii la adunarea generala.

Legalizarea copiilor dupa inscrisuri

Notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalul , atestand conformitatea copiei cu inscrisul prezentat, starea in care se afla inscrisul si mentionarea semnaturii secretarului care a facut colationarea.
Daca se legalizeaza un inscris sub semnatura privata sau din arhiva biroului notarial, in incheiere se va face mentiune expresa in acest sens.
Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se elibereaza numai partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si celor ce justifica un drept sau un interes legitim.

Efectuarea si legalizarea traducerilor

Legalizarea semnaturii traducatorului se poate face dupa specimenul de semnatura depus de catre traducatorul atestat potrivit legii, la biroul notarului public. Traducatorul care a intocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnatura traducatorului.
Daca inscrisul se traduce din limba romana intr-o limba straina sau dintr-o limba straina in alta limba straina, atat certificarea traducerii, cat si legalizarea semnaturii traducatorului de catre notarul public se vor face si in limba straina in care se face traducerea.

Primirea in depozit


La primirea in depozit a unor inscrisuri si documente, notarul public va mentiona, in incheiere, ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale primirii in depozit mentionind in incheiere: data depunerii (anul, luna, ziua), iar la cererea partii, si ora; toate datele necesare identificarii inscrisurilor predate,   numele deponentului si al persoanei careia trebuie sa i se elibereze inscrisurile; termenul de pastrare.

Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale

La cererea partii, notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat in arhiva sa. In acest scop notarul public va cita toate partile sau, dupa caz, pe succesorii acestora.
In textul duplicatului se reproduce cuvant cu cuvant cuprinsul inscrisului, cat si cel al incheierii prin care s-a incuviintat intocmirea inscrisului original. In locul semnaturii originale se mentioneaza numele de familie si prenumele fiecarui semnatar.
Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original.
Competenta eliberarii duplicatelor de pe actele emise de notariatele de stat sau alte organe cu activitate notariala apartine institutiei care a preluat arhiva acestora.

Reconstituirea actelor originale

In situatia disparitiei unui act (inclusiv din arhiva biroului notarial) din care nu mai exista nici un exemplar original se va proceda, la cererea si cu acordul partilor, la reconstituirea acelui act.
Reconstituirea se va face la biroul notarului public unde s-a intocmit actul, cu citarea tuturor partilor sau, dupa caz, a succesorilor acestora.
In cazul in care actul disparut a fost intocmit de alte organe cu activitate notariala, reconstituirea se face de judecatoria in raza careia si-a avut sau isi are sediul organul care a intocmit actul, in conditiile prevazute la alineatele precedente.

                   Actele de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin se fac in conditiile stabilite prin legile speciale

Societate Profesionala Notariala GEORGESCU

shop giay nuthoi trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nu