Documente

Documente necesare instrainarii imobilelor prin acte intre vii.

A. PERSOANE FIZICE

1.Titlul de proprietate al instrainatorului ( vanzator, donator, etc.) pentru imobilul care se intraineaza, dupa caz, atat pentru teren cat si constructie, cu dovada intabularii in cartea funciara, daca a fost intabulat;
Cand in acest titlu ( contract cumparare, donatie, titlul de proprietate eliberat in baza Legii nr. 18/1991, etc.) sunt mai multi proprietari , este necesar prezenta tuturor la intocmirea actului;
2. Documentatia cadastrala original sau copie; originalul este necesar pentru actul de proprietate (in situatiile de exceptie, temeinic justificate) in care titlul de proprietate nu a fost intabulat in prealabil;
3. Pentru apartamente, adeverinta de la asociatia de proprietari sau locatari, pentru lipsa debitelor la cheltuielile de intretinere si ultima factura de energie;
4. Extras de carte funciara (si/sau certificat de sarcini) de la biroul de carte funciara in a carei raza teritoriala se afla imobilul pentru a se face dovada ca se afla in proprietatea celui care instraineaza, nu este grevat de sarcini iar situatia imobilului din cartea funciara corespunde cu situatia reala, faptica ;
5. Adeverinta de rol pentru imobilul care face obiectul instrainarii, eliberata de catre primaria localitatii unde este inregistrat imobilul;
6. Certificatul fiscal eliberat de autoritatea administrativa locala (primaria), unde este inregistrat imobilul, care va cuprinde in mod expres :
– valoarea de impozitare a imobilului;
– titularul dreptului de proprietate are stinse (la zi) orice creante fiscale cuvenite bugetului local al unitatii admnistrativ teritoriale;
– imobilul are aceeasi situatie in registrele autoritatii cu cea din documentatia cadastrala, spre a nu exista debite fiscale urmarea platilor/taxelor catre buget mai mici decat cele cuvenite si, astfel sa genereze conflicte intre instrainator si dobanditor pe tema platii impozitelor si taxelor.
7. Certificat de urbanism, la cerera dobanditorului, pentru terenurile destinate constructiilor, din care sa rezulte consecintele urbanistice ale operatiunii juridice (daca este posibila edificarea de constructii, regimul arhitectural, de inaltime, utilitati, etc.).
Acest document este obligatoriu pentru operatiunile de dezmembrare, comasare, partaj, solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.
8. Actele de identitate (original) ale vanzatorului si cumparatorului;

B. PERSOANE JURIDICEACTE NECESARE VANZATORULUI

1. Hotararea, A.G.A. /A.G.A.E. (alt organism de conducere) adoptata in conditiile legii, (originalul) pentru vanzarea imobilului din care sa rezulte pretul vanzarii (eventual limita minima) si persoana fizica imputernicita sa reprezinte persoana juridica la semnarea actului.
2. Procura speciala autentificata a persoanei fizice care reprezinta persoana juridica la semnarea actului, in cazul in care este imputernicita o alta persoana decit administratorul cu puteri nerestrictionate, al persoanei juridice (original);
Daca procura se face in strainatate (la alte autoritati/institutii/persoane decat cele romane) trebuie sa fie autentificata (iar nu legalizata semnatura mandantului/mandantilor) si, obligatoriu, sa poarte apostila autoritatii competente conform Conventiei de la Haga din 05.10.1961.
3. Pentru societati comerciale certificat constatator de la Registrul Comertului privind starea firmei, actionariatul si administratorii societatii (original);
Pentru alte persoane juridice este necesara prezentarea actelor de dobandire a personalitatii juridice
4. Actul de proprietate in original;
5. Incheierea de intabulare, eliberata de Biroul de Carte Funciara;
6. Extrasul de carte funciara pentru autentificare de la Biroul de Carte Funciara, care se elibereaza la cererea notarului public;
7. Certificatul fiscal de la primaria pe raza careia se afla imobilul (original);
8. Adeverinta de rol agricol de la aceeasi primarie (original);
9. In cazul in care cumparatorul intentioneaza sa edifice pe teren o constructie si solicita vanzatorului dovada ca aceasta este posibil, atunci vanzatorul va prezenta si certificatul de urbanism eliberat de primaria pe a carei raza teritoriala este situat imobilul (numai in cazul terenurilor situate in intravilan).
10. In cazul in care cumparatorul solicita ca terenul intravilan sa fie scos din circuitul agricol si introdus in categoria de folosinta curti , constructii, atunci vanzatorul va prezenta dovezile necesare, dupa caz.
11. Contul IBAN in care va fi virata suma cu titlul de pret, atunci cand plata se face prin virament;
12. Actul de identitate (original) al reprezentantului care semneaza actul.

ACTE NECESARE CUMPARATORULUI

1. Hotararea, A.G.A. /A.G.A.E. (alt organism conducere) adoptata in conditiile legii, (originalul) pentru cumpararea imobilului din care sa rezulte pretul vanzarii (eventual limita maxima) si persoana fizica imputernicita sa reprezinte persoana juridica la semnarea actului.
2. Procura speciala autentificata a persoanei fizice care reprezinta persoana juridica la semnarea actului, in cazul in care este imputernicita o alta persoana decit administratorul cu puteri nerestrictionate, al persoanei juridice (original);
Daca procura se face in strainatate (la alte autoritati/institutii/persoane decat cele romane) trebuie sa fie autentificata (iar nu legalizata semnatura mandantului/mandantilor) si, obligatoriu, sa poarte apostila autoritatii competente conform Conventiei de la Haga din 05.10.1961.
3. Pentru societati comerciale: certificat constatator de la Registrul Comertului privind starea firmei, actionariatul si administratorii societatii (original);
4. Pentru alte persoane juridice este necesara prezentarea actelor de dobandire a personalitatii juridice
5. Actul de identitate al reprezentantului care semneaza actul (original).

Nota: Documentele mai sus indicate pot fi, dupa caz, reduse, ori completate, in functie de situatia specifica a proprietatilor imobiliare si partilor contractante.

LA INSTRAINAREA BUNURILOR MOBILE

1. Actul de proprietate sau factura eliberata la dobandirea proprietatii bunului;
2. Pentru autovehicule se mai adauga:
– Cartea de identitate
– Certificatul de inmatriculare
– Certificatul de atestare fiscala (Se elibereaza de Administratia financiara a Consiliului local in a carei raza teritoriala se afla inregistrat bunul, din punct de vedere fiscal).

ACTE NECESARE PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII

1. Cererea pentru dezbaterea succesiunii, adresata notarului public;
2. Anexa nr. 24 (fosta Anexa 1) de la primaria ultimului domiciliu al defunctului (prevazuta de Codul Fiscal);
3. Certificatul de deces al celui a carui succesiune se dezbate;
4. Certificatul sau de casatorie (daca a fost casatorit);
5. Certificatele de nastere si de casatorie ale mostenitorilor (cele de casatorie sunt necesare numai daca prin casatorie acestia si-au schimbat numele);
6. Dovada ca nu s-a mai inregistrat ori efectuat dezbaterea succesiunii pentru cel decedat de la Camera Notarilor Publici Pitesti, care se afla in Municipiul Pitesti, Strada Banatului, nr. 5 (telefon 0248-214969).
7. Actele de proprietate (inscrisuri) pentru bunurile care fac parte din averea defunctului (pentru acelea care sunt mentionate in anexa nr. 24, de mai sus, sau/si in cererea de dezbatere a succesiunii facuta la notarul public (asemenea acte privesc terenurile, constructiile, bunurile mobile, etc.). Daca nu sunt astfel de inscrisuri, dovada se face prin alte mijloace legale de proba, dupa caz;
8. Certificat fiscal, de la primarie pentru bunurile succesorale, in care se vor specifica bunurile mobile sau imobile si valorile de impozitare ale acestora, numai in situatia in care din motive intemeiate nu se elibereaza anexa nr. 24;
In cererea de deschidere a procedurii succesorale facuta catre notarul public se vor indica in mod exact domiciliile tuturor mostenitorilor pentru ca cei care nu au termenul de dezbatere succesorala, in cunostinta, urmeaza a fi citati (ca si cei care nu se prezinta avand in cunostinta termenul de dezbatere a succesiunii).
9. Testament – autentic sau olograf – daca defunctul a lasat.
10. Certificate de mostenitor anterioare, daca prin asemenea acte defunctul a dobandit drepturi.
11. Alte acte, daca se impune, in raport de specificiul fiecarui caz.

Obligatoriu, toti mostenitorii trebuie sa fie prezenti, avand asupra lor actele de identitate.

Minorul, interzisul judecatoresc, alienatul mintal vor fi reprezentati potrivit legii, iar acceptarea succesiunii se face numai sub beneficiu de inventar.
Totodata, vor fi prezentati unul sau mai multi martori, dupa caz, care nu trebuie sa fie ruda, pana la gradul IV cu mostenitorii.

La constituirea unei societati comerciale:

a. Actele de identitate valabile (originale si copii) ale asociatilor/actionarilor;
b. Dovada disponibilitatii denumirii ;
c. Actul doveditor al sediului, punctelor de lucru:
– act de proprietate;
– contract de comodat, inchiriere, etc.

La constituirea unei asociatii sau fundatii :

a. Actele de identitate valabile (originale si copii) ale asociatilor/fondatorului;
b. Dovada disponibilitatii denumirii se elibereaza de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei;
c. Actul doveditor al sediului:
– act de proprietate,
– contract de comodat, inchiriere, etc.
d. Actul doveditor al patrimoniului initial
e. Autorizatiile administrative prealabile daca sunt cerute potrivit legii speciale la constituire.

Societate Profesionala Notariala GEORGESCU

shop giay nuthoi trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nu